Vítejte! Máme tu opět Advent a s tím spojené prodlevy s doručením z důvodu přetížení dopravců. Chci informovat hlavně o již nyní přetížených ALZABOXECH. Nově máme výdejka GLS, zvažte prosím tuto možnost pokud se vejdete do váhového limitu. Děkuji MG.

 

obchodní podmínky internetového obchodu na doméně zravamrska.eu

platné od 6.8. 2016 - 00:00hod

Údaje o provozovateli:

Zodpovědná osoba:  Matěj Gumulák

Zapsána: Magistrát města Mladá Boleslav, Správní odbor a obecní živnostenský úřad - Č.j.: ObŽÚ/U3969/2013/Zaj

 
IČ:    75959321

DIČ: CZ8205072568

Sídlo:   Nádražní 229, 29442 Luštěnice 

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1.   Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://zravamrska.eu
(dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Matěj Gumulák - eshop Žravá Mrška (dále jen „Dodavatel“)
a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny
v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy,
které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele
(č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba,
řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů,
nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách),
která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím.
1.2.   Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.
Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele
(např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://zravamrska.eu stejně jako ve svých provozovnách.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.3.   Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami
a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.
Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná
třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy
jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě http://zravamrska.eu a kupující má možnost
před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak
umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1.   Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem
k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. U výrobku je zobrazena koncová cena.
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 5.8.
2.2.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu.
Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil
a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 5.8.
2.3.   Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující,
že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka,
že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka dodavatelem potvrzena
a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té,
co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.
Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě http://zravamrska.eu, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy.
Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.
2.4.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.5.   Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). 
Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.


3. Platební podmínky a cena zboží
3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení
objednávky.
3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které
jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky.  Po dodání zboží je na prodejním dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb:
A / platba v hotovosti při převzetí zboží na adrese prodávajícího. Elektronický obchod http://zravamrska.eu nemá kamenný obchod ani provozovnu. 
B / platba dobírkou
C / platba bankovním převodem na účet u GE Money Bank. Číslo účtu bude sděleno dodatečně na email kupujícího (až po
dodání veškeré zboží od výrobce do našeho skladu).

3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve
smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu
platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
dodavatele.
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu prodejní doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané
hodnoty. prodejní doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v jedné zásilce společně se zbožím.


4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co
nejkratším termínu, obvykle 1 - 6 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší
(hamak, tunel, nebo dle popisu u položky - uvádíme frekvenci naskladňování).
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není
instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně
obsahuje fakturu. Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.
Kupující má právo požadovat fakturu v elektronické podobě ještě před zasláním zboží na jeho adresu.  
4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se
liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob
dopravy a podmínky dopravy zboží jsou zobrazeny na internetových stránkách zravamrska.eu s možností výběru před závěrečným krokem potvrzení objednávky
4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí.
V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by
mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem
přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu (tj. do třech pracovních dnů ode dne doručení),
může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.
Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky
poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u výrobků balených do igelitové fólie/sáčku i samotné zboží.
4.5. Společnost Matěj Gumulák - eshop Žravá Mrška si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží
prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v ulici Nádražní 229,
29442 Luštěnice v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu.


5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to
bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na emailu eshop@zravamrska.eu nebo telefonicky na +420-776-009-223 .
5.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu
v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto
případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
5.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na
dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá
z několika částí bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od
této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícímu,
Matěj Gumulák - eshop Žravá Mrška, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem),
a to:
e-mailem na adresu: eshop@zravamrska.eu ,
poštou na adresu: Matěj Gumulák - eshop Žravá Mrška, Nádražní 229, 29442 Luštěnice.
Do prohlášení uveďte jednu z možností: číslo objednávky s datem jejího vytvoření, nebo Variabilní symbol zaslaný prodávajícím v potvrzení objednávky.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického
vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
odeslal. Zboží nezasílejte na dobírku, takový balík nebude společností Matěj Gumulák převzat. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně
kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější
způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který
dodavatel nabízí.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,
vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být
považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
5.7. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
5.8. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část
v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále
také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu
v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší
cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající
bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

6. Odpovědnost za vady a záruka
6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat dobu expirace zboží nebo záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží - toto se nevztahuje na zboží jako jsou dřevěné domky nebo výrobky označované jako hračka pro hlodavce,
které jsou spotřebního charakteru - určené k hlodání nebo konzumaci.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho
převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Pokud objednávka kupujícího obsahuje zboží, které je baleno v igelitu nebo v igelitovém sáčku se zipem, doporučujeme si toto zboží neodkladně přebalit např. do plastové dózy s uzávěrem.
Použitý igelitový obal prodávajícím je určen pro zajištění bezpečné přepravy produktu od prodávajícího ke kupujícímu a není vhodný pro to, aby v něm byl produkt skladován dlouhodobě.

6.2. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí
zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky
prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení)
neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.
6.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v
takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen
poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud
obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 6.1, prodávající
určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).
6.4. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje
konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele,
kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení
v rámci kontraktačního jednání.
6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele,
se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
6.6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má
jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě
jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá
požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající
pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
6.7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.6 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo
na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné,
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve
větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na
odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
6.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu
způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při
převzetí věci.
6.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje
kupující u dodavatele výhradně na adrese: Matěj Gumulák - eshop Žravá Mrška, Nádražní 229, 29442 Luštěnice.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.10. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s
kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou
nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním
listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující
uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto
způsobem, zajistí opravu dodavatel. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši
(náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá
spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na
náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně
bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
6.11. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký
způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel
spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
V případě dotazů nás kontaktujte emailem, přes kontaktní formulář nebo na tel. +420-776-009-223 (telefonicky po Vás budeme
požadovat veškeré dotazy směřovat emailem a to z důvodu uchování emailové komunikace v případě možných pozdějších
nedorozumění!)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy přísluší České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz 
7. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje
o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor
nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v
souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.


8. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků
8.1. Společnost Matěj Gumulák - eshop Žravá Mrška si vyhrazuje právo stornovat nebo nedodat objednávky, ve kterých je jedním
zákazníkem opakovaně (více než 3x) využíván stejný slevový kód aktivující časově omezenou cenovou akci.
8.2. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit nebo naopak prodloužit a to bez udání důvodu. Původní dárek
není možné nárokovat.
8.3. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy (kupóny) vzájemně kombinovat.


9. Závěrečné ustanovení
9.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.
9.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné
soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.